معرفی اعضای گروه عربی استان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماسروزهای حضور در گروه 
۱مهنیا کلیبریسرگروه۰۹۱۴۴۰۵۳۳۷۸شنبه -سه شنبه
۲

 

.خاتون ابراهیمی ثانیعضو گروه۰۹۱۴۱۹۳۰۲۴۰سه شنبه